DENTAL OFFICE OTANI

530-0012, OSAKA UK GATE 3F, 2-2-1
Shibata Kita-ku, Osaka, Osaka

Mon. - Fri.
10:00-14:00/16:00-20:00
Sat.
9:00-13:00/14:00-17:00
Sun.&Holidays
--

0648020070 

Email: dooumeda@gmail.com